Miami Dade Community Services, Inc. se yon Sant Swen Sante Mantal Kominotè, CARF ki akredite. Li te etabli nan ané 2002 kòm yon Òganizasyon san bi likratif ki sèvi 11yèm Tribinal Jidisyè Sid Florid ki gen ladann Tribinal Vyolans Domestik, Tribinal Sante Mantal ak Tribinal Abi Sibstans.


Misyon nou

Nou pran angajman pou bay kliyan nou yo opòtinite pou jwenn enspirasyon ak motivasyon pou avanse pou pi lwen laperèz ak viv lavi san dwòg ak yon lapè nan tèt ou. Objektif nou reyalize lè nou bay bon jan kalite sèvis sante mantal bay adolesan, granmoun ak fanmi nan kominote a. Nou ede kliyan nou yo ak opòtinite pou eklere, otonòm ak kwasans pèsonèl nan yon efò pou fasilite viv yon lavi ki an sante ak pwodiktif. Anplwaye ki pale plizyè lang nou konprann enfliyans milti-etnik ak miltikilti nan kominote nou an. Atravè sèvis pwofesyonèl ak konplè nou yo, nou adrese bezwen inik yo, fòm yo ak dwa yo genyen diyite nan yon atmosfè konfidansyèl.